Billijke Vergoeding

In het kort :

Waarom betaalt u met Eskeep geen “Billijke vergoeding” meer?

Simpel, omdat “Billijke vergoeding” de uitvoerders van de muziek in Eskeep NIET vertegenwoordigt.

1. Ofwel omdat alle muziek ofwel door onszelf gespeeld en opgenomen is en wij GEEN lid zijn van “Billijke vergoeding”.
2. Ofwel omdat de rechthebbende muzikanten ons zelf de toestemming gegeven hebben om “hun” muziek te mogen gebruiken.

 

Eerst een beetje theorie …

Op de website van het Ministerie van Economische zaken vinden we de “auteurswet” van 30 juni 1994 met oa. de bijhorende latere wijzigingen en aanpassingen van 14/11/1998 en 27/05/2005

Het is op deze wet dat “de billijke vergoeding” zich baseert om de inning te doen van verschuldigde rechten.

op de website van “de billijke vergoeding” vinden we dan ook volgende tekst :

Lange weg afgelegd

Het auteursrecht beschermt tekstdichters en componisten: die vergoedt u al via Sabam. Sinds 30 juni 1994 bestaat er een vergelijkbare bescherming voor uitvoerende kunstenaars en producenten. Ook zij hebben recht op een billijke vergoeding als u hun werk op een publiek toegankelijke plaats gebruikt.

De term “op een publiek toegankelijke plaats” is hierbij van GROOT belang !
Een Horecazaak betaalt dus “Billijke vergoeding” om de muziek “openbaar” te maken. Dit betekent dus dat men moet betalen voor het “aan de klanten te laten horen” van muziek. Dit betekent dat, als er geen klanten zijn (buiten de openingsuren), er GEEN rechten verschuldigd zijn.

Dit betekent dat de horeca uitbater buiten de openingsuren mag doen wat hij wil in zijn infrastructuur, want op dat ogenblik is er GEEN sprake van “een publiek toegankelijke plaats”, want er zijn per definitie GEEN klanten, dus GEEN publiek toegankelijke plaats.

HONEBEL C.V.
Sint Goriksstraat 10 1000 Brussel
Tel.: 02/514 27 33

Honebel is GEEN staatsinstelling, doch een privaat bedrijf (onder de vorm van een CV, cooperatieve vennootschap).
Laat hiermee het algemene misverstand “Billijke vergoeding is de Staat, net zoals de BTW en de belastingen, daar kan je niet onderuit” doorprikt zijn !
Honebel is een privé bedrijf dat in naam van haar leden de inning doet van “hun” (de leden) auteursrechten.

Vergelijkbaar met een soort vakbond, die in naam van hun leden opereert.

Moest er geen “Billijke vergoeding / Honebel” zijn, dan moest elke uitvoerende artiest ZELF zijn/haar nevenrechten afhandelen (dus nagaan of zijn/haar liedje ergens gedraaid heeft, en hiervoor een rekening presenteren aan diegene die het desbetreffende liedje “in de openbaarheid” gebracht heeft). Dit zou betekenen dat elke horeca-ondernemer zou bedolven worden onder afrekeningen van allerlei artiesten voor het gebruik van “hun” muziek. Een onleefbare situatie voor de Horeca-ondernemer (een onoverzienbare papierberg en administratie), maar ook voor de artiesten (een onbegonnen werk om na te gaan waar en wanneer hun muziek gespeeld heeft).

Dus “Billijke vergoeding / Honebel” is een administratief orgaan dat de organisatie van het innen van de nevenrechten van haar leden “regelt”.

Niks meer, niks minder.

 

Toch even de wet zelf van wat dichterbij bekijken …

… enkele belangrijke uittreksels om de verschillende stellingen te bewijzen :

 

HOOFDSTUK II. – Naburige rechten.

Afdeling 1. – Algemene bepaling.

Art. 35. § 1. Alleen de uitvoerende kunstenaar heeft het recht om zijn prestatie te reproduceren of de reproductie ervan toe te staan, op welke wijze of in welke vorm ook.

Alleen hij heeft het recht om zijn prestatie volgens om het even welk procédé (met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn) aan het publiek mede te delen.

Art. 42. Het gebruik van (prestaties) geeft, overeenkomstig artikel 41, de uitvoerende kunstenaars en de producenten recht op een billijke vergoeding, …

De vergoeding wordt door de personen die de handelingen bepaald in artikel 41 verrichten betaald aan de in hoofdstuk VII van deze wet bedoelde vennootschappen voor het beheer van de rechten.

Dus is de “billijke vergoeding” (want zo worden de naburige rechten veelal genoemd) bedoeld voor de uitvoerders en wordt deze (meestal) geïnd door de daartoe bevoegde beheersvennootschappen (vb. Honebel).

Art. 66. De vennootschap heeft de plicht de rechten te beheren die door deze wet worden erkend wanneer de rechthebbende daarom verzoekt en dat verzoek overeenstemt met de doelstelling en de statuten van de vennootschap.

In mensentaal : Ze beheren (enkel) de rechten van hun leden

Niettegenstaande ieder andersluidend beding, kunnen de statuten, reglementen of overeenkomsten van de vennootschappen een rechthebbende niet beletten het beheer van een of meer categorieën van werken of prestaties van zijn repertoire toe te vertrouwen aan de vennootschap van zijn keuze of om het beheer zelf uit te oefenen;

Dus kan een uitvoerend artiest vrij beslissen om RECHTSTREEKS zijn “rechten” te innen, zonder beheersvennootschap (= billijke vergoeding), er is de vrijheid om geen lid te worden van “billijke vergoeding”

De vennootschappen zijn verplicht ter plaatste inzage te verlenen van de repertoires waarvan zij het beheer waarnemen.

Als “Billijke vergoeding / Honebel” beweert dat er moet betaald worden, dan moeten zij dit, wettelijk verplicht, TER PLAATSE aantonen !

 

Conclusie :

De billijke vergoeding dient om de “uitvoerende artiesten” te vergoeden.
Maar de uitvoerende artiesten hebben de vrijheid om ook ZELF hun naburige rechten te beheren (dus niet via Honebel).

Eskeep is ofwel zelf de “uitvoerder” (muziek opgenomen, gearrangeerd en geproduceerd in onze “eigen” studio’s met onze “eigen” muzikanten) ofwel is de muziek van muzikanten die NIET aangesloten zijn bij “Billijke vergoeding / Honebel” en expliciet toestemming hebben gegeven voor het gebruik van “hun” muziek in Eskeep.

In beide gevallen is er OP GEEN ENKELE MANIER sprake van lidmaatschap van “Billijke vergoeding / Honebel”

Moest “Honebel” dan toch nog blijven beweren dat er TOCH rechten verschuldigd zijn,
dan is het aan HEN om aan te tonen dat dit zo is … wat uiteraard nooit zal lukken !

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube